SỐNG LỜI CHÚA

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

"Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa".

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi".

"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

"Ta là sự sống lại và là sự sống".

"Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ".

"Mạch nước vọt đến sự sống đời đời".

"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".

"Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ".

"Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

"Các con chớ áy náy về ngày mai".

"Các con hãy yêu thương thù địch các con".

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này".

"Các con là sự Sáng thế gian".

Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.

"Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo".

"Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian".

"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua".

“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi… và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu”.

"Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta".