SỐNG LỜI CHÚA

"Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ".

"Mạch nước vọt đến sự sống đời đời".

"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".

"Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ".

"Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

"Các con chớ áy náy về ngày mai".

"Các con hãy yêu thương thù địch các con".

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này".

"Các con là sự Sáng thế gian".

Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.

"Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo".

"Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian".

"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua".

“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi… và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu”.

"Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta".

"Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít".

"Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?"

"Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến".

"Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".

"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi".