SỐNG LỜI CHÚA

"Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người".

"Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".

"Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".

"Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền".

"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm".

"Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người".

"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua".

"Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan".

"Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi".

"Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai".

"Giữa các ngươi có một Ðấng mà các ngươi không biết".

"Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng".

"Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về".

"Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra".

"Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".

"Kia chàng rể đến, hãy ra đón người".

"Họ nói mà không làm".

"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi".

"Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".