Linh mục

Antôn Bùi Văn Thiều, TSVN

TSVN

Giuse Nguyễn Văn Khiêm, Thánh Thể

Thánh Thể

Đaminh Nguyễn Hữu Hùng, TSVN

TSVN

Phêrô Vũ Văn Hiếu, OP

OP

Phaolô Lương Văn Hiếu, TSVN

TSVN

Gioan Y Xuất Luka

Năm sinh: 
12.10.1977
Năm Linh mục: 
02.6.2017

GB. Hoàng Nguyên Vũ

Năm sinh: 
28.01.1977
Năm Linh mục: 
02.6.2017

Antôn Lê Công Văn

Năm sinh: 
07.8.1979
Năm Linh mục: 
02.6.2017

Giuse Trần Vũ Thiên Uy

Năm sinh: 
20.3.1983
Năm Linh mục: 
02.6.2017

Giuse Đậu Quang Trung

Năm sinh: 
20.12.1981
Năm Linh mục: 
02.6.2017