Tôn chỉ - Mục đích

TÔN CHỈ:
ĐƯA THÔNG ĐIỆP CỦA TIN MỪNG “ĂN SÂU VÀO NỀN VĂN HÓA MỚI” CỦA THỜI ĐẠI.

MỤC ĐÍCH:
1. Dùng các phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo Tin Mừng.
2. Phổ biến các tài liệu liên quan đến giáo lý và sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu và Giáo Hội địa phương.
3. Phổ biến tin tức những sinh hoạt của các UB Mục vụ, các Dòng tu, các Giáo xứ và các Đoàn thể trong Giáo phận.