Tên Thánh Tên họ Tên gọisort icon Năm sinh Năm Linh mục Nơi làm việc Chân dung
Phêrô Trần Ngọc Anh 01.05.1956 24.08.1995
GB. Văn Ánh 22.04.1954 03.12.1993 GIÁO XỨ HÒA TIẾN
Giuse Hoàng Anh 24.07.1970 25.03.2008 Linh mục dòng DÒNG THÁNH THỂ
GB. Nguyễn Huy Bắc 15.10.1967 01.03.2000
Anrê Trần Bảo 08.09.1941 21.12.1967 Linh mục đã qua đời GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
Giuse Nguyễn Ngọc Bích 01.04.1958 12.03.1998 GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
Giuse Đặng Bình 20.10.1937 31.05.1966 Linh mục hưu
Phaolô Trọng Bình 11.10.1963 11.11.2011 TU HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
GB. Hồ Cai 15.07.1922 30.05.1956 Linh mục đã qua đời
Giuse Trần Ngọc Cầu 29.01.1959 30.11.1995 GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
GB. Trần Đức Châu 02.06.1956 07.01.1998 GIÁO XỨ HƯNG ĐẠO
F.X. Phạm Trọng Châu 08.11.1967 22.07.2005 TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
Đaminh Hoàng Văn Châu 03.06.1960 25.05.2010 Linh mục dòng GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
Micae Trần Kim Chinh 05.03.1942 12.04.1975 GIÁO XỨ KIM HÒA
Giuse Bùi Công Chính 08.12.1957 03.12.1993 GIÁO XỨ TÌNH THƯƠNG
Giuse Nguyễn Đình Chung 01.01.1964 24.11.2000 GIÁO XỨ TÂN LẬP
Gioan Chúng 16.12.1916 22.05.1948 Linh mục đã qua đời
PX Hoàng Văn Chương 01.11.1968 26.07.2005 GIÁO XỨ VlNH PHƯỚC
P.A. TRƯƠNG HỒNG CHƯƠNG 15.12.1959 24.08.1995 GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
Anrê Trần Xuân Cương 27.12.1936 22.06.1968 GIÁO XỨ VINH AN
Giuse Trần Mạnh Cường 25.10.1942 28.05.1969 GIÁO XỨ ĐOÀN KẾT
Matthêu Nguyễn Phú Cường 15.06.1969 26.04.2006 Linh mục dòng DÒNG BIỂN ĐỨC - ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN HOÀ
Phêrô Trịnh Xuân Cường 07.08.1969 17.12.2004 DÒNG THÁNH THỂ
Phêrô Nguyễn Đức Cường 27.12.1978 25.9.2014 GIÁO XỨ VINH ĐỨC
Phêrô Bùi Hãnh Diễn 20.8.1982 25.9.2014
Giuse Thanh Diệu 18.8.1981 25.9.2014 GIÁO XỨ GIANG SƠN
Giuse Nguyễn Quang Diệu 08.02.1975 03.5.2014
Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn 26.10.1977 04.8.2014 Linh mục dòng GIÁO XỨ DŨNG LẠC
Phêrô Đỗ Đình Dục 23.07.1967 26.07.2005 GIÁO XỨ EA TUL
Phêrô Hoàng Khắc Dũng 30.8.1972 17.07.2007 GIÁO XỨ NHƠN HOÀ