Giám mục đương nhiệm

CƠ CẤU GIÁO PHẬN

· Tổng Đại diện: Lm Đaminh Hà Duy Khâm

· Chưởng ấn – Thư ký: Lm P.X Nguyễn Kim Long

· Quản Lý: Lm Giuse Trần Văn Phúc

 

1. Hội đồng Tư vấn: 11 thành viên

 

2. Hội đồng Linh mục:

- Lm Đaminh Hà Duy Khâm, Tổng Đại diện

- Lm Gioan Bùi Quang Đạo, Quản hạt Daklak I

- Lm Antôn Vũ Thanh Lịch, Quản hạt Daklak II

- Lm Anrê Trần Xuân Cương, Quản hạt Quảng Đức

- Lm Anrê Lê Trần Bảo, Quản hạt Phước Long

- Lm Stêphanô Nguyễn Văn Đậu

- Lm G.B Nguyễn Minh Hảo

- Lm Giuse Trịnh Văn Hân

- Lm Đaminh Vũ Đức Hậu

- Lm Giuse Lưu Thanh Kỳ

- Lm P.X Nguyễn Kim Long

- Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

- Lm Giuse Trần Văn Phúc

- Lm G.B Cao Thanh Tâm

- Lm Phêrô Nguyễn Văn Thái

- Lm Giuse Nguyễn Hữu Thanh, OSB (dòng Biển Đức)

- Lm Irênê Nguyễn Bình Tĩnh

 

3. Tòa án Hôn phối:

- Đại diện Tư pháp – Chánh án: Lm Đaminh Hà Duy Khâm

- Thẩm phán: Lm Giuse Trịnh Văn Hân

- Bảo vệ: Lm Stêphanô Nguyễn Văn Đậu

- Lục sự: Lm P.X Nguyễn Kim Long