Lịch Phụng vụ tháng 1.2015

Tháng Giêng 2015

Thứ Năm 1 Tr  Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27;Gl 4:4-7 Tv 67:2-3,5,6,8 Lc 2:16-21
11-11 (AL)
Thứ Sáu 2 Tr  Thánh Cả Basilô và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 1:19-28
12-11 (AL)
Thứ Bảy 3 Tr  Thứ Bẩy trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:29–3:6 Tv 98:1,3-4,5-6 Ga 1:29-34
13-11 (AL)
Chủ Nhật 4 Tr  Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6 Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13 Ep 3:2-3,5-6 Mt 2:1-12
14-11 (AL)
Thứ Hai 5 Tr  Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21 Tv 100:1-2,3,4,5 Ga 1:43-51
15-11 (AL)
Thứ Ba 6 Tr  Chân Phước Andrê Bessette, Tu Sĩ
1 Ga 5:5-13 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Mc 1:7-11
16-11 (AL)
Thứ Tư 7 Tr  Thánh Raymond đệ Penyafort, Lm
1 Ga 5:14-21 Tv 149:1-2,3-4,5,6,9 Ga 2:1-12
17-11 (AL)
Thứ Năm 8 Tr  Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:7-10 Tv 72:1-2,3-4,7-8 Mc 6:34-44
18-11 (AL)
Thứ Sáu 9 Tr  Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:11-18 Tv 72:1-2,10,12-13 Mc 6:45-52
19-11 (AL)
Thứ Bảy 10 Tr  Thứ Bẩy sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:19–5:4 Tv 72:1-2,14-15,17 Lc 4:14-22
20-11 (AL)
Chủ Nhật 11 Tr  Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Is 55:1-11 Is 12:2-3,4,5-6 1 Ga 5:1-9 Mc 1:7-11
Thánh Vịnh Tuần 1
21-11 (AL)
Thứ Hai 12 X  Thứ Hai Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 1:1-6 Tv 97:1-2,6-7,9 Mc 1:14-20
22-11 (AL)
Thứ Ba 13 X  Thánh Hilary, Gmtsht
Dt 2:5-12 Tv 8:2,5,6-7,8-9 Mc 1:21-28
23-11 (AL)
Thứ Tư 14 X  Thứ Tư Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:14-18 Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9 Mc 1:29-39
24-11 (AL)
Thứ Năm 15 X  Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 3:7-14 Tv 95:6-7,8-9,10-11 Mc 1:40-45
25-11 (AL)
Thứ Sáu 16 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:1-5,11 Tv 78:3,4,6-7,8 Mc 2:1-12
26-11 (AL)
Thứ Bảy 17 Tr  Thánh Antôn, Ab
Dt 4:12-16 Tv 19:8,9,10,15 Mc 2:13-17
27-11 (AL)
Chủ Nhật 18 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:3-10,19 Tv 40:2,4,7-8,89,10 1 Cr 6:13-15,17-20 Ga 1:35-42
Thánh Vịnh Tuần 2
28-11 (AL)
Thứ Hai 19 X  Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 5:1-10 Tv 110:1,2,3,4 Mc 2:18-22
29-11 (AL)
Thứ Ba 20 X  Thánh Fabian, Ghtđ; Sebastian, Tđ
Dt 6:10-20 Tv 111:1-2,4-5,9-10 Mc 2:23-28
1-12 (AL)
Thứ Tư 21 Đ  Thánh Agnes, Đttđ
Dt 7:1-3,15-17 Tv 110:1,2,3,4 Mc 3:1-6
2-12 (AL)
Thứ Năm 22 X  Thánh Vincentê, Tu Sĩ Tđ
Dt 7:25–8:6 Tv 40:7-8,8-9,10,17 Mc 3:7-12
3-12 (AL)
Thứ Sáu 23 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 8:6-13 Tv 85:8,10,11-12,13-14 Mc 3:13-19
4-12 (AL)
Thứ Bảy 24 Tr  Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
Dt 9:2-3,11-14 Tv 47:2-3,6-7,8-9 Mc 3:20-21
5-12 (AL)
Chủ Nhật 25 X  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Gn 3:1-5,10 Tv 25:4-5,6-7,8-9 1 Cr 7:29-31 Mc 1:14-20
Thánh Vịnh Tuần 3
6-12 (AL)
Thứ Hai 26 Tr  Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 9:15,24-28 Tv 98:1,2-3,3-4,5-6 Mc 3:22-30
7-12 (AL)
Thứ Ba 27 X  Thánh Angela Merici, Đt
Dt 10:1-10 Tv 40:2,4,7-8,10,11 Mc 3:31-35
8-12 (AL)
Thứ Tư 28 Tr  Thánh Tôma Aquinas, Lmts
Dt 10:11-18 Tv 110:1,2,3,4 Mc 4:1-20
9-12 (AL)
Thứ Năm 29 X  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:19-25 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Mc 4:21-25
10-12 (AL)
Thứ Sáu 30 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:32-39 Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40 Mc 4:26-34
11-12 (AL)
Thứ Bảy 31 Tr  Thánh Gioan Bosco, Lm
Dt 11:1-2,8-19 Lc 1:69-70,71-72,73-75 Mc 4:35-41
12-12 (AL)

 

Tin/Bài liên quan