Hạt Chính Tòa : Thông báo

Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo hạt Chính Tòa

THÔNG BÁO

KÍNH GỞI:

- Cha Tổng Đại diện
- Qúy cha trong Hạt Chính Tòa

• Thứ Ba ngày 15. 8. 2017, nhằm vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời
• Một số Cha vắng mặt có lý do đặc biệt

Nên : Ngày Tĩnh tâm Linh mục của Giáo Hạt Chính tòa sẽ dời vào Thứ Sáu, ngày 18. 8. 2017
- Địa điểm : Đan viện Thiên Hòa
- Khai mạc : 08g30 ngày 18. 8. 2017
- Chia sẻ : Cha chính xứ Thuận Hiếu

Trân trọng và đa tạ.

Ban Mê Thuột, ngày 03. 8. 2017
 

LM. An-tôn Vũ Thanh Lịch